صلوات

بر روی زمین و آسمان‌ها و کرات
در بین مناجات و تمام کلمات
زیباتر از این دعا ندیده است کسی
بر خاتم انبیاء محمد صلوات

 

بیرون ز عدد بگو و بی حد صلوات
بر آل محمد و محمد صلوات
زانجا که دعا استجابت شده است
بر جمله اذکار سرامد صلوات

دیدگاه بگذارید