لوح دینی

شعارهای دین ما

با نظم و ترتیب یکجا نشستن

اینها فقط قاب نیستند، اینها شعارهای دین ما هستند

که زینت بخش خانه هایمان می شوند

بزنیم به دیوار خونه هامون و هر بار با دیدنشون دلمون گرم بشه

به بودن خدا و اهل بیت (علیه السلام) چی از این بهتر؟!

دیدگاه بگذارید