کاشی برجسته یا محمد ص

ماه فرو ماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتى نیست

در نظر قدر با کمال محمد. . .

دیدگاه بگذارید