گلدوزی

پرچم عشق

می گفت: گله ای نیست حتی اگر تمام‌ِخستگیِ حاصل از این کار در تنم بماند و مشتری نباشد! مشتریِ این کارها خودشان هستند یک نیم نگاهی هم بکنند اموراتمان اصلاح می شود اصلا نیم نگاه خودشان بوده که اینجاییم کاش نگاهشان را نگیرند از ما…

هــــرگـــــز نگویــم ز کـــَرَم دست من بگیر
عمری گــــرفته اے مبــــــادا رهــــــا کنے…

#عشق_پاک
#کار_با_عشق
#کارگاه_کار_کارآفرینی
#مهربان_باشیم
#مهرباني
#خیاط_باشی
#خیاط_مهربان
#پرچم
#پرچم_عشق

دیدگاه بگذارید