کتیبه بسم الله

بِ بسم الله

بِ بسم الله را که گفتیم جهانمان رنگ و بوی تازه گرفت، راه ها باز شد و مسیر نورانی، قصه ی ما با بسم الله شروع شد وادامه اش هر چه که باشد خیر است و مگر جز خیر چیزی از خالق اینهمه زیبایی میتوان انتظار داشت؟! .
پینوشت: دست خودم نیست هر کتیبه ی بسم الله را که نگاه میکنم بی اختیار زیر لب می خوانم…
(هر ڪه دارد هوس ڪربُ بــــــــــلا بسم الله) رازی در میان است کسی چه می داند؟!!!

دیدگاه بگذارید