وسط هفته

سه شنبه های سرخوش

این سه شنبه رو هم به توکل نام اعظمت رقم می زنیم😊 “بسم الله الرحمن الرحیم”

سه شنبه ها روزهای سر خوشی هستند، یک بی خیالی و سر به هوایی توی وجودشان هست

که آدم نمیتواند دوستش نداشته باشد، سه شنبه ها نه مثل سه روز اول هفته پر اضطراب اند

و نه مثل اخر هفته خوش خوشان! سه شنبه ها مثل لحظه ی خوردن زنگ آخر مدرسه اند

خوشیِ رسیدن به خانه دارند و هول و ولای درسهای فردا،

سه شنبه ها متوسط اند میانه اند صلح طلب و آرام اند ولی هرگز از مسیر رسیدن با هدف دور نیستند…

گاهی وقتها بهتر است سه شنبه باشیم😉

دیدگاه بگذارید